A A A A A

Aya ta Rana

Titus 2:11
Gama alherin Allah mai kawo ceto ya bayyana ga dukan mutane.