A A A A A

Aya ta Rana

Ibraniyawa 10:39
Amma mu ba na waɗanda suke ja da baya, su kuma hallaka ba ne, amma na waɗanda suka gaskata, suka kuma sami ceto ne.