A A A A A

Aya ta Rana

Yohanna ٨:٣١
Sai Yesu ya ce wa Yahudawan da suka gaskata da shi, “In dai kun riƙe koyarwata, ku almajiraina ne da gaske.