English
A A A A A

Aya ta Rana

Galatiyawa 5:6
Gama a cikin Kiristi Yesu kaciya ko rashin kaciya ba su da wani amfani. Abin da kawai yake da amfani shi ne, bangaskiyar da take bayyana kanta ta wurin ƙauna.