A A A A A

Aya ta Rana

2 Korintiyawa 4:5
Gama ba waʼazin kanmu muke yi ba, sai dai na Yesu Kiristi, a kan shi ne Ubangiji, mu kuma bayinku saboda Yesu.