English
A A A A A

Aya ta Rana

2 Korintiyawa 5:17
Saboda haka, duk wanda yake cikin Kiristi, sabuwar halitta ce, tsohon alʼamari ya shuɗe, sabon ya zo!