A A A A A

Aya ta Rana

Yohanna 13:13
Kuna kirana Malam, da kuma Ubangiji. Daidai ne kuwa, don haka nake.