A A A A A

Verse of Day

Philipianach 1:10
airson 's gun gabh sibh deagh bheachd air na rudan as fheàrr, gus am bi sibh fìorghlan agus neoichiontach gu latha Chrìosd,