A A A A A

Verse of Day

Mata 6:14
“Oir ma mhathas sibh am peacaidhean do dhaoine eile, mathaidh ur n‑Athair nèamhaidh sibhse cuideachd.