A A A A A

Verse of Day

Mata 9:13
Ach thallaibh agus foghlaimibh dè a tha seo a' ciallachadh: ‘Is miann leam tròcair, agus chan e ìobairt.’ Oir cha tàinig mise a ghairm nam fìrean, ach nam peacach.”