A A A A A

Verse of Day

Tìtus 2:3
San aon dòigh, teagaisg dha na seann bhoireannaich iad fhèin a ghiùlain mar a tha iomchaidh do naoimh, chan ann mar luchd‑càinidh, gun a bhith nan tràillean do dh'fhìon, 's nan luchd‑teagaisg air dè a tha ceart.