A A A A A

Verse of Day

Tìtus 2:2
na seann daoine a bhith measarra, stòlda, faiceallach, fallain sa chreideamh, ann an gràdh 's ann an leanaltas.