A A A A A

Verse of Day

1 Peadar 5:5
San aon dòigh, a dhaoine òga, bithibh umhail dha na h‑èildeirean. Agus còmhdaichibh uile sib' fhèin le irioslachd dha chèile, oir: “Tha Dia a' cur an aghaidh na feadhna a tha pròiseil, ach tha e a' toirt gràis dhaibhsan a tha iriosal.”