A A A A A

Verse of Day

Taisbeanadh 7:17
Oir bidh an t‑Uan a th' ann am meadhan na rìgh‑chathrach gam buachailleachd agus treòraichidh e iad gu fuarain uisgeachan beò agus suathaidh Dia air falbh a h‑uile deur on sùilean.”