A A A A A

Verse of Day

Mata 6:25
“Mar sin, tha mise ag ràdh ribh, na bithibh fo chùram mur beatha, dè a dh'itheas no dè a dh'òlas sibh, no mur cuirp, dè a chuireas sibh oirbh. Nach eil barrachd ris a' bheatha na biadh, agus ris a' chorp na aodach?