A A A A A

Verse of Day

Ephèsianach 6:24
Gu robh gràs còmhla riuthasan uile a tha a' gràdhachadh ar Tighearna Ìosa Crìosd ann an neo‑thruaillidheachd.