A A A A A

Verse of Day

Gnìomharan 5:29
Ach fhreagair Peadar agus na h‑abstoil, ag ràdh, “Tha e nas cudromaiche ùmhlachd a thoirt do Dhia na do dhaoine!