A A A A A

Verse of Day

Lùcas 5:27
Às dèidh seo chaidh e a‑mach, agus chunnaic e cìs‑mhaor air an robh an t‑ainm Lèbhi na shuidhe aig bùth na cìse. Agus thuirt e ris, “Lean mise.”