A A A A A

Verse of Day

Eòin 5:25
Gu deimhinn, deimhinn tha mi ag ràdh ribh gu bheil uair a' tighinn agus tha i a‑nis ann, nuair a chluinneas na mairbh guth Mic Dhè, agus iadsan a chluinneas, bidh iad beò.