A A A A A

Verse of Day

2 Corintianach 5:21
Oir rinn e esan, dha nach b' aithne peacadh, na pheacadh air ar son‑ne; airson 's gum biodh sinne air ar dèanamh nar fìreantachd Dhè annsan.