A A A A A

Verse of Day

1 Tesalònianaich 4:7
Oir cha do ghairm Dia sinn gu neòghlaine, ach ann an naomhachd.