A A A A A

Verse of Day

Seumas 1:26
Ma shaoileas neach sam bith gu bheil e cràbhach, agus nach cuir srian air a theangaidh, ach a tha a' mealladh a chridhe, tha diadhachd an duine sin dìomhain.