A A A A A

Verse of Day

Gnìomharan 4:10
biodh e aithnichte dhuibhse uile is do shluagh Israeil gu lèir gur ann le ainm Ìosa Crìosd o Nàsaret, a cheus sibhse, a thog Dia o na mairbh — le ainm‑san tha an duine seo na sheasamh slàn an seo nur làthair‑se.