A A A A A

Verse of Day

Ròmanaich 7:24
'S e duine truagh a th' annamsa! Cò a shaoras mi o chorp a' bhàis seo?