A A A A A

Verse of Day

Ephèsianach 5:3
Ach na biodh strìopachas no neòghlaine sam bith no sannt fiù 's air ainmeachadh nur measg, mar a tha freagarrach am measg nan naomh;