A A A A A

Verse of Day

Eòin 15:5
“Is mise am fìonan; is sibhse na geugan. An neach a dh'fhanas annamsa agus mise annsan, is esan a ghiùlaineas mòran toraidh; oir às m' aonais‑sa chan urrainn dhuibh aon rud a dhèanamh.