A A A A A

Verse of Day

1 Timòteus 2:1
Tha mi a' guidhe oirbh mar sin, sa chiad àite, gun dèan sibh tagraidhean, ùrnaighean, iarrtasan, taingealachdan, às leth nan uile dhaoine.