A A A A A

Verse of Day

Ròmanaich 8:37
Ach anns na rudan seo uile tha sinn a' toirt barrachd air buaidh troimhesan a thug gaol dhuinn.