A A A A A

Verse of Day

Mata 5:11
“Is beannaichte a tha sibh nuair a chronaicheas daoine sibh, agus a nì iad geur‑leanmhainn oirbh, agus a chanas iad a h‑uile seòrsa uilc nur n‑aghaidh gu breugach air mo sgàth‑sa.