Instagram
English
A A A A A
Verse of Day
Eabhraidhich 13:5
Gum biodh ur caitheamh‑beatha saor o ghaol air airgead, bithibh toilichte leis na th' agaibh, oir thuirt esan: “Chan fhàg mise thu, agus cha trèig mi thu.”