A A A A A

Verse of Day

Gnìomharan 4:19
Ach fhreagair Peadar is Eòin iad, “A bheil e ceart ann am fianais Dhè èisteachd ribhse seach ri Dia? Breithnichibh,