A A A A A

Verse of Day

Philipianach 2:3
Na dèanaibh sìon à fèinealachd no pròis fhalamh, ach ann an irioslachd‑inntinn measaibh càch‑a‑chèile mar nas fheàrr na sib' fhèin.