A A A A A

Verse of Day

Gnàth-fhacal 11:25
Nìthear an t‑anam fial sultmhor; agus an tì a dh’uisgicheas, uisgichear mar an ceudna e fhèin.