A A A A A

Verse of Day

Ephèsianach 3:12
Anns a bheil againn dànachd agus slighe gu dol a‑steach ann am muinghinn tre a chreideamh-san.