A A A A A

Verse of Day

Eseciel 36:23
Ach naomhaichidh mi m’ainm mòr fhèin, a bha air a thruailleadh am measg nan cinneach, a thruaill sibhse nam meadhon; agus aithnichidh na cinnich gur mise an Tighearna, tha an Tighearna Dia ag ràdh, nuair a bhios mi air mo naomhachadh annaibhse fa chomhair an sùl.