A A A A A

Verse of Day

Gnàth-fhacal 23:22
Eisd rid athair a ghin thu, agus na dèan tàir air do mhàthair nuair a bhios i aosda.