A A A A A

Verse of Day

1 Tesalònianaich 5:9
Oir cha d’òrdaich Dia sinn a‑chum feirge; ach a‑chum slàinte fhaotainn tre ar Tighearna Iosa Crìosd,