A A A A A

Verse of Day

Ròmanaich 1:1
Pòl, seirbhiseach Iosa Crìosd, a ghairmeadh na abstol, a chuireadh air leth a‑chum soisgeul Dhè,