A A A A A

Verse of Day

Ephèsianach 4:30
Agus na cuiribh doilgheas air Spiorad Naomh Dhè, leis an do chuireadh seula oirbh gu là na saorsa.