A A A A A

Verse of Day

Gnàth-fhacal 8:13
Is e eagal an Tighearna an t‑olc fhuathachadh; uabhar, agus àrdan, agus an droch shlighe, agus am beul fiar is fuathach leam.