A A A A A

Verse of Day

Ròmanaich 7:24
Och is duine truagh mi! Cò a shaoras mi o chorp a’ bhàis seo?