A A A A A

Verse of Day

Salm 95:1
O thigibh, seinneamaid don Tighearna; togamaid iolach do charraig ar slàinte.