A A A A A

Verse of Day

Gnàth-fhacal 14:21
An tì a nì tàir air a choimhearsnach, peacaichidh e; ach is sona an tì a ghabhas truas de na bochdan.