A A A A A

Verse of Day

Ròmanaich १२:९
Biodh ur gràdh gun cheilg. Biodh gràin agaibh den olc; dlùth-leanaibh ris an nì a tha math.