A A A A A

Verse of Day

Lùcas 11:10
Oir gach neach a dh’iarras, glacaidh e: agus an tì a shireas, gheibh e: agus don tì a bhuaileas, fosglar.