A A A A A

Verse of Day

Gnàth-fhacal 19:15
Bheir leisg air duine tuiteam ann an trom chadal; agus fuilingidh an t‑anam dìomhanach acras.