A A A A A

Verse of Day

Eabhraidhich 10:39
Ach chan eil sinne den dream sin a thilleas air an ais a‑chum sgrios; ach den dream a chreideas a‑chum tèarnadh an anama.