A A A A A

Verse of Day

Philipianach 4:20
A‑nis do Dhia agus ar n‑Athair-ne gu robh glòir gu saoghal nan saoghal. Amen.