A A A A A

Verš ze dne

Kazatel 12:1
A v dnech svého jinošství buď pamětliv svého Stvořitele, dokud nepřicházejí dni bídy, než nastanou léta, o nichž budeš říkat: Nemám v nich záliby,