A A A A A

Verš ze dne

Filipským 4:9
věci, jež jste se i dověděli i přijali i uslyšeli a uviděli při mně, ty čiňte a Bůh pokoje bude s vámi.